"Кто смолоду не был социалистом, в старости будет мерзавцем"  
       
        SOSIALIST GENCLER KLUBU  
   
 
Senbe, 23.06.2018, 10:31
Sizi salamlayiriq Qonaq | RSS Ana sehife| Menim Profilim | Qeydiyyat| CIXIS | GIRIS
                                      www.sistemi.yix.org
[Yeni Postlar· Uzvler· Qaydalar· Axtaris· RSS]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Wild_Angel  
SOL Forum » XEBERLER » KOSHE » bizim iller (Memmed Suleymanovun bu yazisini xususi oxuyun)
bizim iller
doctorravik Tarix: Bazar Ertesi, 28.01.2008, 01:17 | Post # 1
HoldenKoldfild
Qrup: Admin
Post: 253
Status: Offline
Өлмәз Остап Бендер "Гәрб бизә көмәк едәҹәк" кәлмәсини иронија илә демишди. Азәрбајҹанда јахшы китаблары аз охујурлар. Јохса биләрдиләр ки, бу иронија да онун мүәллифи кими өлмәздир.

Гәрбин диггәт вә јардымына апеллјасија едәнләр бир мүһүм амили унудурлар – чохдан манипулјасија аләтинә чеврилмиш "демократија" анлајышы артыг ширмадыр, гышгыран шүардыр, тәзәјин бәзәјидир. Вә демократија барәдә сөһбәтләр дә мөвзу түкәнәндә сусмамаг үчүн нәдән ҝәлди данышан ики аваранын тапынтысына бәнзәјир. Тәки сусмасынлар. Јохса дарыхаҹаглар.

Либерал дәјәрләр вә инсан һагларындан дәм вуран АБШ вә Авропанын чохүзлүлүјүну азәри мүхалифәти вә обывател кәсим һәлә гәбул етмәсә дә, игтидар анлајыб вә мәһарәтлә истифадә дә едир. 2005-ин октјабрында митинги вәһшиҹәсинә дағыдан игтидарын нүмајәндәси "АБШ-да да бу ҹүр едирләр" дејән вахтдан да әввәл бу мејли ҝөрмәк мүмкүндү. Бу, азәри игтидарына өз репрессија вә амансызлығына һагг газандырмаг үчүн ҝениш саһә верир. Парадокс да бундадыр – диктатор өзүнә һагг газандырмаг үчүн "демократик" дүнјанын тәҹрүбәсини садалајыр. Ҝөстәрир ки, бизә ағыл өјрәдән јанкиләр, англосакслар, франсызлар, алманлар боғаза гәдәр зибилин ичиндәдир. Она ҝөрә дә ағыл өјрәтмәкдән ваз кечиб ҝедиб өзләри демократијанын гејдинә галсынлар. Нә дејәсән, мәнтиги аргументдир.

Сијаси мәһбусларын азадлығындан дәм вуран АБШ-да ҝөрмә габилијјәтини тамамилә итирмиш һинду лидери Леонард Пелтијер 20 илдир сијаси мәһбусдур. Нә олсун ки, АБШ-да ону "сијаси мәһбус" јох, "гатил" адландырырлар. Елә биздә дә мәрһум ҝенерал Ваһид Мусајев, јахуд инди Расим Әкбәров сијаси мәһбус јох, "дөвләт чеврилишчиси" иди.

Ишҝәнҹәләрә сон гојмаға чағыран АБШ-ын ҝизли "һава түрмәләри" вә "Әбу-Грејб биабырчылығы" вар. Бу "демократијанын дајағы" олан дөвләт Гуантанамода артыг 7-ҹи илдир ки әҹнәби вәтәндашлары мәһкәмәсиз-истинтагсыз сахлајыр. Биздә Фәрһад Әлијеви бу ҹүр "ҹәмиси" 19 ај сахладылар. Ким даһа "демократик"дир, дејин?

Игтидара ағыл гојан Испанијанын түрмәләри баск ингилабчылары илә долудур. Онларын аҹлыгдан Буһенвалд сакинләрини хатырладан фотолары гәзетләри "бәзәјир". ЕТА үзвләри 20-25 илдир һәбсдәдирләр. Биздә һеч бу гәдәр чох "јатан" јохдур. Нә олсун ки, Испанијада онлара "сијаси мәһбус" јох, бандит дејирләр? Елә биздәкиләрә дә бандит дејилир.

Инҝилтәрәдә сырф милли азадлыг мүҹадиләси апаран ИРА-нын дешифрә олунмуш үзвләринин һамысы илләрдир "террорчу" вә "бандит" кими түрмәләрдәдир. Алманијада РАФ-ын биринҹи нәсил үзвләри 25-30, икинҹи нәслин нүмајәндәләри исә 20-25 илдир мәһбус һәјаты јашајыр. Бу ил азадлыға чыхмыш Бриҝит Һоҝефелд 20 илдән чохду мәһбусду. Әлбәт, онлар да "сијаси мәһбус" јох, "террорчу"дур. Ахы Авропа Бирлији өлкәләриндә рәсмән 1 нәфәр дә олсун виҹдан мәһбусу јохдур. "Ичәри"дәки минләрлә мүбариз исә "деструктив елементләр","гатилләр"дир. Лап елә биздәки кими.

Сөзүн һәрфи мәнасында каннибаллары һакимијјәтә ҝәтирмиш вә бәсләмиш Франса дејилдими Шәрги Тиморда, Јени Каледонијада лап бу јахынларадәк ҝеносид апаран? Амма јох, Парис әһли Әлијевләрә демократик ислаһатларын ваҹиблијиндән данышыр.

Бир сөзлә, һеч вахт олмадығы гәдәр мәһз инди азәрисајағы игтидарлар өзләрини ҹәзасыз вә тәһлүкәсиз һисс едирләр. АБШ сәфири сәнә сијаси мәһбуслардан данышыр? - Әли Һәсәнов она Гуантанамо илә ҹаваб верәҹәк. Франса сәфири нүмајиш азадлығындан сөз ачыр? – Бакы она Парисдәки тәләбә етиразларынын јатырылмасыны мисал чәкәҹәк. Инҝилтәрә рәсмиси репрессијалара сон гојмаға чағырыр? – Сән дә она Ирагдакы америкос-англосакс ҝеносидиндән, 1 милјондан чох гәтлә јетирилмиш ираглыдан бәһс ет, һәлә десерт кими ИРА-ны да хатырлат.

Бу шкаладан баханда, Гәрб демократија вә инсан һаглары саһәсиндә һеч дә азәри режиминдән габаға ҝетмәјиб. Нә олсун ки АБШ бу истисмары јанкиләрин өзләринә јох, дүнјанын мүхтәлиф јерләриндәки узаг халглара гаршы едир? – мәҝәр инсан һәр јердә инсан дејилми?

Глобал мигјасда демократик дәјәрләрин девалвасијасы ҝедир. Һәм дә сүрәтлә вә дөнмәз. Фукујаманын "тарихин сону" консепсијасы өз башына учур. Либерал дәјәрләр елә бу либералларын өзләринин әлиндә прагматик мәгсәдләрә чатмаг үчүн еффектив силаһдан башга бир шеј дејил. Шпенглерин сөјләдији "Авропанын гүрубу" даһа ејбәҹәр формада "демократијанын гүрубу" илә әвәзләниб. Демократија антидемокраларын "сеһирли чубуғу" олуб. Вә елә бир ан ҝәлиб чатыб ки, бу икиүзлүлүјү "мүтәрәгги Гәрб"ин үзүнә чырпмагла истәнилән диктатор өзүнә индулҝенсија газаныр. Гәрб демократијасына сәмимијјәтлә инананлар исә садәлөвһлүјүн синониминә чеврилиб.

Дүнја дәјәр вә идејаларсыз гала билмир. Демәли, Гәрбсајағы демократијанын өлүмүнү ҝөзләјин вә дәфнинә ҝеҹикмәјин. Онун јеринә исә мүтләг бәшәри дәјәрләр вә инсани идеаллар ҝәләҹәк. Сојуг ағыллы идеја адамлары илә бирликдә.

Һәләлик исә Гәрб демократијасынын икиүзлүлүјү Илһам Әлијев, Миша Саакашвили, Назарбајев, Бәшәр Әсәд... кими персонажларын хејринә ишләјир. Чүнки онларын демократијасы илә бунларын диктатурасы тәкҹә заһири бәр-бәзәји илә фәргләнир...


atiram ish gucumu
qollarinda mest oluram
 
amy Tarix: Bazar Ertesi, 28.01.2008, 13:28 | Post # 2
Member
Qrup: Свой юзер
Post: 92
Status: Offline
Ravik, sen yaxsisi budur bunun linkini yerlesdir, ya da ne bilim nese et, ayri yol tap. gozlerim mazol oldu sad

Homo homini lupus est!
 
doctorravik Tarix: Bazar Ertesi, 28.01.2008, 15:57 | Post # 3
HoldenKoldfild
Qrup: Admin
Post: 253
Status: Offline
men onu sene maile gondermishdim\
tamhecmde butun yazilkari
\blogun adresini verirem


atiram ish gucumu
qollarinda mest oluram
 
amy Tarix: Bazar Ertesi, 28.01.2008, 16:15 | Post # 4
Member
Qrup: Свой юзер
Post: 92
Status: Offline
Quote (doctorravik)
men onu sene maile gondermishdim\
tamhecmde butun yazilkari
\blogun adresini verirem

Is orasindadir ki, mailde bundan da pis gundedir happy


Homo homini lupus est!
 
parkisan2 Tarix: Bazar Ertesi, 28.01.2008, 16:59 | Post # 5
Member
Qrup: Members
Post: 37
Status: Offline
Bu da link - http://blogs.mail.ru/mail/mameds/4BD6ADBF7923CBF.html

Добавлено (28.01.2008, 16:59)
---------------------------------------------
Ravik Bizim iller adi altinda bashga yazini goyub. Odur ki, onun da linkini yaziram - http://blogs.mail.ru/mail/mameds/732AD986E768C661.html

 
Anarxist Tarix: Bazar Ertesi, 28.01.2008, 17:02 | Post # 6
VIP Member
Qrup: Supermods
Post: 157
Status: Offline
Ravikin yuxarida verdiyi yazinin adi "Demokratiyanin Qurubu"dur. Yanlishliq olub.

Бизим илләр
Билмирәм, итирилмиш илләрдән данышмаг нә дәрәҹәдә ҝүҹсүзлүк әламәтидир. Әҝәр сабаһ буҝундән башлајырса, бу ҝүн дүнәнин давамыса, дүнәндән исә руһумузда аҹы бир наразылыг галыбса, демәли, сабаһдан да јахшы нә исә ҝөзләмәк әбәсдир. Ахы бу, бир зәнҹирин һәлгәләридир вә бири өзүндән сонракыны формалашдырыр. Дүнәнин пешманлығы сабаһын јохлуғу илә барышмағын ејнидир.

Мәнә даһи Бродскинин мисралары даһа јахындыр: "Пәнҹәрә өнүндә ҝәнҹлијими јада салырам. Ҝаһ ҝүлүмсәјирәм, ҝаһ да түпүрүрәм". Вә бир дә тәбии ки Камјунун девизи: "Үмидсиз, анҹаг барышмадан јашамалы". Дәриндән ахтаранда, биз "итирлмиш нәслин" итирилмиш дүнәни һеч дә тәсвир едилән сајаг гаранлыг вә мәнасыз дејилди. Әввәл-ахыр, бу, БИЗИМ ҝәнҹлијимиз вә БИЗИМ һәјатымызды. Ону неҹә јашамышыгса, о ҹүрдүр. Башга ҹүр јашаја да биләрдик – алтернатив һәмишә варды. О илләри Еварист Галуа кими дә јашамаг оларды, Јан Палах кими дә, Иван Калјајев сајаг да. Биз исә орта јашымызда – "физиоложи бөһран" илләримиздә шикајәтләнәҹәк тәрздә јашадыг.

Әввәл-ахыр, Леннонун дедији кими, "Һәр кәсин 15 дәгигәлик мәшһур олмаг имканы вар", Истиснасыз олараг, һәр кәсин. Бу, Һерострат мәшһурлуғу да ола биләр, Вера Засулич мәшһурлуғу да.

Биз фәрди өмрүмүзү јашајыб иҹтимаи резонанс истәјирик. Биз өз истәјимизә ујғун – рисгсиз вә данышмагла јашајыб сонра да ҹәмијјәтин хәстә галдығындан ҝилејләнирик. Мәҝәр ҹисмимизи бу илдән о бири илә саламат чыхармаг арзусу илә кечирдијимиз илләри башга ҹүр – гијамла, ингилабла, шәхси фәдакарлыгла јашамаға кимсә мане олурду? Бәлкә инди мане олурлар? Инсан кими јашамаға мане ола биләрләр, инсан кими өлмәјә - јох. Демәли, итирилмиш илләрдән данышанда кәдәр һиссинә јер олмамалыдыр. Чүнки, о илләри башга ҹүр јашамаға һәр кәсин шансы олуб. Јашамамышыг, ҹанымыз сағ олсун. Елә ҹанымыз сағ олсун дејә дә јашамамышыг.

Инсандакы горху, тәнбәллик, аҹҝөзлүк һиссләринин һәр биринин филоҝенетик (тәкамүл бахымындан) конкрет мәнасы вар. Гәдим инсана овуну саатларла, бәзән ҝүнләрлә пусгуда ҝөзләмәк лазымды. Бунун үчүн дә енержини бош јерә сәрф етмәмәк, бир јердә чахылыб галмаг ҝәрәкди. Гәдим инсанын чохлу тәбии дүшмәнләри варды – бу, горху вә тәһлукә һиссини тәкмилләшдирирди. Гәдим инсан ири һејваны шикар едәндә ону тез вә чох јемәлијди – сахламаг олмур, бир дә нә вахт әлә дүшәр. Бу, аҹҝөзлүклә мүшајиәт олунурду.

Инсан иҹтимаиләшиб, ералар дәјишиб, инерсија исә галыб. Тәнбәллик, горхаглыг, аҹҝөзлүк өз тәкамүлдәки ролуну итирсә дә, трансформасија олунараг јенә фәрдин һәјатында бөјүк рол ојнајыр. Нә вахтса онлар тәкамүлдә мүсбәт рол ојнајыб, инди исә инсанын ирәлијә инкишафынын тормозларыдыр. Һәлә илк мүдрикләр анламышдылар ки, фәрдләр өз инстинктив һәзз алмаг мејлинин ардынҹа дүшүб истәнилән чәтинликдән гачмаға чалышырса, бу, мәдәнијјәтин мәһвинә апарыб чыхара биләр. Инсан нәтиҹәдә зәифләјир, зәриф олур вә јалныз комфорту гијмәтләндирир. Чәтинликдән һәр вәҹһлә имтина едилир.

Һалбуки, Конрад Лоренсдән мәлумдур – тәкамүлүн ҝедишиндә ҹанлынын давранышы һәзз (мүкафат) вә изтираб (мәһрумијјәт) стимулларына табедир. Икинҹисинин ролу һеч дә биринҹидән аз дејил. О, фәрди давамлы едир. Бир чохһалларда исә мүәјјән давраныш формаларында мүкафатландырма организми сабаһкы һәззә ҝөрә бу ҝүнкү изтирабла разылашмаға вадар едир. Мараглы јемәјин ардынҹа ҹанлы ади һалда өзүнә рәва билмәдији рисгләрә ҝедир. Һалбуки, нормада һеч пәнҹәсини дә тәрпәтмәзди.

Инсанла да бу вәзијјәтдир. Ҹәмијјәти сабаһ уғур газанмаг үчүн мүсбәт, һәрәкәтвериҹи стимулла "силаһландырмаг" ҝәрәкдир. Јалныз бу һалда о, бу ҝүнүнә вә дүнәнинә ҝөрә ҝөз јашы төкүб шикајәтләнмәк әвәзинә, уғурсуз индисини уғурлу сабаһынын гапысы, прелүдијасы сајаҹаг. Бу стимул јалныз идеја ола биләр. Марксистләрдә бу, сосиал әдаләт иди, Һәсән Сәббаһда - ҹәннәт бағы, даралын милләчиләрдә - милләтчилик вә с. Бу бирләшдириҹи идејалар чешидлидир, јерли шәраитә оптимал оланы (һәм дә инсани вә бәшәри оланы) тапылмалыдыр. Бу һалда идеја сабаһкы мүкафат наминә бу ҝүнкү мәһрумијјәтләрә мејдан охумаға, барышмамаға вә ајаға галхыб рисг етмәјә сәбәб олаҹаг мүсбәт стимулун ролуну ојнајаҹаг. Тәнбәллик, горху вә аҹҝөзлүк дә јалныз тәкамүлдә һансы рол дашыјырдыса, о ролу илә кифајәтләнәҹәк.

Ҝәлин бизим илләримизи ләнәтләмәјәк. Стимуллары тапаг...


Bu nomre muveqqeti olaraq shebeke xidmeti xaricindedir...
 
SeymurQlass Tarix: Cersenbe Axsami, 29.01.2008, 18:36 | Post # 7
Member
Qrup: Members
Post: 16
Status: Offline
yaxshi yazidir. shrift problemine baxmayaraq

when we are dead
they will know just who we are


Post Deyisdirilib: SeymurQlass - Cersenbe Axsami, 29.01.2008, 18:43
 
doctorravik Tarix: Cersenbe Axsami, 29.01.2008, 18:42 | Post # 8
HoldenKoldfild
Qrup: Admin
Post: 253
Status: Offline
sdfvasd

atiram ish gucumu
qollarinda mest oluram
 
parkisan2 Tarix: Bazar Ertesi, 04.02.2008, 05:43 | Post # 9
Member
Qrup: Members
Post: 37
Status: Offline
Memmed Suleymaniv - yeni yazi

Декабристләр галиб ҝәлә биләрдими? - http://blogs.mail.ru/mail/mameds/14E66FD9F34CA416.html

 
doctorravik Tarix: Bazar Ertesi, 04.02.2008, 09:35 | Post # 10
HoldenKoldfild
Qrup: Admin
Post: 253
Status: Offline
Quote (parkisan2)
Memmed Suleymaniv - yeni yazi
Декабристләр галиб ҝәлә биләрдими?

bloqda yeni yazilar qoyulduqda kohnw yazilar itir ve tapmaq olmur


atiram ish gucumu
qollarinda mest oluram
 
parkisan2 Tarix: Bazar Ertesi, 04.02.2008, 13:57 | Post # 11
Member
Qrup: Members
Post: 37
Status: Offline
Итмир. Садәҹә бахмаг лазымдыр - ја "Предыдущие 25" (ән јухары вә ән ашағы сағда) , ја да тәгвимлә (сол тәрәфдә)
 
SOL Forum » XEBERLER » KOSHE » bizim iller (Memmed Suleymanovun bu yazisini xususi oxuyun)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Sosialist Gencler Klubu © 2018